Om något går fel

Som köpare av en hantverkstjänst är man skyddad av konsumenttjänstlagen och har, som vi har beskrivit, ett ganska starkt skydd om något går fel vilket gäller såväl byggfel som förseningar och oskäliga priser. Man kan såväl kräva att felet ska rättas till som kräva avdrag och även häva avtalet helt eller delvis. Det kan dock ändå uppkomma en situation där hantverkaren vägrar att avhjälpa felet eller ge er prisavdrag.
Vad gör man då om något går fel? Har något blivit fel måste man först och främst reklamera tjänsten vilket man gör genom att meddela företaget att man anser något vara fel. Detta ska man göra så snart som möjligt efter att man har upptäckt felet men det måste ske inom skälig tid. Inom skälig tid bedöms alltid vara fallet om ni gör det inom två månader efter det att ni upptäckt felet men ni har alltid rätt att reklamera en tjänst i upp till tre år efter att arbetet har avslutats. För arbete på fast egendom har man alltid tio års reklamationsrätt.
Anledningen att det är så viktigt att man reklamerar ett fel är dels för att man har laglig rätt att kräva att felet ska rättas inom skälig tid, dels för att företaget i stort sett alltid har rätt att få ordna det kunden är missnöjd med. Reklamerar man inte alls, eller inte inom skälig tid, kan man därför gå miste om sina rättigheter. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att man alltid har rätt att, om man anser att tjänsten vara felaktigt utfört, hålla inne med betalningen. Man har alltid rätt att hålla inne en så stor del av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ens krav.
Om företaget har försökt rätta till felet men man som kund fortfarande är missnöjd kan man begära prisavdrag. Prisavdraget storlek ska motsvara vad det kostar att få felet tillrättat. Man har som kund också rätt att kräva skadestånd för kostnader som felet har orsakat. Om ett fel har skett som exempelvis har orsakat vattenskada vilket har förstört övrigt material i ens hem har man rätt att kräva ersättning för detta.
Har man upptäckt ett fel kan det också vara bra att prata med hantverkarens branschorganisation, om hantverkaren ni har anlitat är medlem i en sådan. De kan hjälpa er med såväl rådgivning som med kontakten med hantverkaren givet att de anser att denne har agerat på ett sätt som inte är i linje med deras riktlinjer. Ni kan även prata med konsumentvägledaren i er kommun som kan ge er rådgivning. Är ni medlem i en organisation, exempelvis, Villaägarnas riksförbund, kan även de hjälpa er med rådgivning och stöd.
Kommer man ändå inte vidare med ärendet efter att ha försökt komma överens med hantverkaren i fråga har man två alternativ; man kan dels pröva ärendet hos Allmänna Reklamationsnämnden, dels få ärendet prövat i domstol. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, prövar kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Allmänna reklamationsnämnden kommer sedan att lämna en rekommendation gällande hur de anser att tvisten ska lösas. Detta är dock en rekommendation och ingen kan tvinga företaget att följa ARN:s rekommendation. De flesta företag följer dock ARN:s rekommendationer, dels för att de ej vill bli svartlistade dels för att man vet att domstolar ofta dömer i linje med ARN:s rekommendationer.
Skulle företaget ej följa rekommendationen får man vända sig till domstol om man vill få ärendet rättsligt prövat. Tänk dock på att om ni ska få ärendet prövat i domstol behöver ni sannolikt juridisk hjälp vilket kommer att medföra kostnader. Normalt har man ett så kallat rättsskydd i sin hemförsäkring som täcker en del av sina rättegångskostnader. Kolla dock alltid detta med ert försäkringsbolag innan ni sätter igång en tvist eftersom ombudskostnaderna snabbt kan bli tämligen höga. Tänk också på att det finns risker med att gå till domstol. Även om ni på förhand är tämligen säkra på att få rätt kan det alltid dyka upp aspekter som ni ej har räknat med. Skulle ni förlora kan ni även bli ålagda att betala motpartens ombudskostnader. Det är därför viktigt att man bedömer vad felet kostar att få rättat. Är kostnaden låg kanske det inte är värt att tvista om saken eftersom det kan bli mycket dyrare än så om ni skulle förlora. Tänk också på att det tar tid och energi från ert övriga liv – ni har mest troligt roligare saker att göra än att tvista om byggfel. Fundera därför igenom frågan, och diskutera saken med professionella rådgivare, innan ni drar igång en domstolstvist.