Konsumenttjänstlagen

Något som är viktigt att veta när man anlitar en hantverkare privat är att ens rättigheter skyddas av Konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig som privatperson. Lagen är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att företaget inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen. Det innebär att om en konsument har skrivit på ett avtal som innehåller villkor som är sämre än vad som anges i konsumenttjänstlagen är han eller hon inte bunden av dessa.
Konsumenttjänstlagen reglerar såväl vad du som konsument kan förvänta dig gällande kvaliteten på tjänsten som utförs som vilket pris du ska betala och vilka rättigheter du har om du anser tjänsten vara felaktigt utförd. Skyddet i konsumenttjänstlagen är alltså tämligen starkt varför det är viktigt att man upprättar avtal med den entreprenör man väljer att anlita och också självfallet undviker att anlita svart arbetskraft. Som beställare av en hantverkstjänst är man nämligen alltid byggherre och byggherrens ansvar är tämligen stort exempelvis vad gäller att byggprojektet följer gällande lagar och regler (länk). När man anlitar en hantverkare för att utföra arbetet lägger man dock över en stor del av ansvaret på hantverkaren i fråga men vid avsaknad av avtal eller vid svart arbetskraft kan det vara svårt att bevisa vad hantverkaren faktiskt har varit ansvarig för. Risken är att man då som byggherre själv står där med det hela ansvaret.
Det kanske viktigaste i konsumenttjänstlagen är att du som konsument kan kräva att den som utför tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning. Du kan även kräva att tjänsten utförs fackmässigt vilket innebär att arbetet ska utföras på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman. Exakt vad fackmässighet innebär är dock inte exakt specificerat i lagen men generellt kan man anta att det innebär att entreprenören ska följa gällande lagar och branschregler. Tvistemål döms generellt till konsumentens favör om så ej har skett. Har man skrivit ett tydligt avtal är det alltid lättare att bedöma om arbetet kan anses vara förenligt med det avtalade eller ej. Tjänsten anses också vara felaktigt utförd om företaget inte har utfört tilläggsarbeten som det är skyldig att göra för att undvika allvarlig skada.
Enligt lagen har näringsidkaren också en skyldighet att avråda. Detta innebär att om en tjänst, med hänsyn taget till priset inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten skall näringsidkaren avråda denne från att låta utföra tjänsten. Detta gäller även efter att tjänsten har påbörjats. Om det under arbetets gång visar sig att det inte kan anses vara till rimlig nytta för kunden, eller att priset för tjänsten kan bli betydigt högre än vad konsumenten hade kunnat förvänta sig, skall näringsidkaren underrätta konsumenten om förhållandet och begära hans anvisningar. Kan konsumenten inte anträffas skall företaget avbryta påbörjat arbete.
Konsumenttjänstlagen reglerar också vad som gäller vid förseningar. Om hantverkaren inte avslutar uppdraget inom den tid som har avtalats, och detta inte beror på dig själv, har du rätt att hålla inne betalningen. Du får välja mellan att kräva att hantverkaren utför tjänsten eller häva avtalet. Man kan dessutom kräva skadestånd. I dessa fall är det viktigt att ni har ett avtal på plats där en tid är angiven för när arbetet förväntas vara klart. I annat fall kan det bli svårt att bevisa att arbetet är försenat.
Konsumenttjänstlagen reglerar även vilket pris du ska betala. Har man avtalat ett pris är detta det pris man ska betala. Har man inget avtalat pris ska man betala ett så kallat skäligt pris vilket anses vara ett pris som tjänsten normalt brukar kosta. Om företaget har lämnat en ungefärlig prisuppgift så får det slutliga priset inte överskrida det ungefärliga med mer än 15 procent. Säljaren har rätt till pristillägg om han eller hon har utfört nödvändigt tilläggsarbete eller om tjänsten har blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på dig. Grundregeln är dock att säljaren alltid ska samråda med dig innan tilläggsarbeten görs. Man har alltid rätt att få en specificerad räkning som gör det möjligt att bedöma arbetets slag och omfattning. Om priset inte är fast ska det vara tydligt hur priset har räknats fram.
Slutligen har man som konsument också alltid rätt att avbeställa en tjänst och detta utan att egentligen ange något skäl. Avbeställs tjänsten innan arbetet är slutfört har hantverkaren dock rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts. Hantverkaren har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att han eller hon inte har kunnat åta sig annat arbete.
Om man anser att tjänsten är felaktig måste man reklamera den vilket man gör genom att meddela företaget att man anser något vara fel när man har upptäckt det. Man måste dock göra detta inom rimlig tid. Normalt anses det alltid vara inom rimlig tid om man reklamerar en tjänst inom två månader men man kan inte reklamera fel som upptäckts senare än tre år efter att uppdraget avslutades. Gäller tjänsten arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker kan man dock reklamera fel som upptäcks inom tio år efter att uppdraget blev klart. Anser man att tjänsten är felaktigt utfört har man rätt att hålla inne med betalningen. Man har alltid rätt att hålla inne en så stor del av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ens krav. Man har samtidigt enligt lagen rätt att kräva att felet ska rättas till vilket, i normalfallet ska ske utan kostnad. Det är dock viktigt att betänka att företaget i stort sett alltid har rätt att få ordna till det kunden är missnöjd med men inom rimligt tid. Vad som är rimlig tid avgörs från fall till fall. Om företaget har försökt rätt till felet men man som kund fortfarande är missnöjd kan man begära prisavdrag. Prisavdraget storlek ska motsvara vad det kostar att få felet tillrättat. Man har som kund också rätt att kräva skadestånd för kostnader som felet har orsakat. Om ett fel har skett som exempelvis har orsakat vattenskada vilket har förstört övrigt material i ens hem har man rätt att kräva ersättning för detta.

Konsumentskyddet för er som ska anlita en hantverkare

Arbetet ska utföras fackmässigt
Hantverkaren har en skyldighet att avråda om det är någon del av jobbet som hantverkaren inte tror går att genomföra på ett bra sätt
Om företaget har lämnat ett ungefärligt pris får det slutgiltiga priset inte överstiga det med mer än 15 %
Om hantverkaren inte avslutar arbetet inom avtalad tid, och det ej beror på er, har ni rätt att hålla inne med betalningen