Flytt av kök och badrum

Vill man skapa en öppen planlösning i hemmet där vardagsrum och kök hänger ihop kan det exempelvis ibland krävas att köket flyttas från den ursprungliga platsen. Det kan också vara så att man vill flytta köket eller badrummet till ett annat rum för att få en större yta. 
Det finns dock ett antal saker som man måste fundera igenom innan köket eller badrummet flyttas. Det handlar i huvudsak om vatten och ventilation som måste finnas tillgängligt i det nya rummet. Man bör därför alltid rådgöra med sakkunnig innan beslut om flytt av kök eller badrum tas så att det inte senare visar sig att det inte går att lösa på att bra sätt. Vad gäller ventilationen så är det lagkrav på att ha frånluft i såväl köket som i badrummet varför detta måste kunna lösas för att en flytt ska vara möjlig.
Ni behöver ej ansöka om bygglov för att flytta ett kök eller ett badrum men det kan vara så att det krävs en så kallad bygganmälan. Åtgärder som är anmälningspliktiga vid flytt av kök eller badrum är:
Ändring i bjälklag genom håltagning. Ett bjälklag är en bärande byggnadsdel som från antingen över- eller undersidan – eller båda – avgränsar olika våningar i en byggnad. Är du osäker på om håltagning, för att dra vattenledningarna, påverkar den bärande konstruktionen i bjälklaget bör du kontakta en konstruktör. Kommer konstruktören fram till att bärande delar berörs måste du göra en bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret.
Ändring i bärande konstruktion/vägg. Måste du göra ingrepp i bärande vägg, eller annan bärande konstruktion, måste du kontakta en kosntruktör. Kommer konstruktören fram till att bärande delar berörs måste du göra en bygganmälan.
Väsentlig ändring av byggnadens ventilation. Nytt frånluftsaggregat och ny frånluftskanal är exempel på väsentlig ändring medan förlängning av en befintlig frånluftskanal i en lägenhet normalt inte är det.
Väsentlig ändring av byggnadens vatten- och avloppsinstallationer. Ny VA-stam i nytt schakt är exempel på en väsentlig ändring. Ny VA-stam i befintligt schakt med samma placering och läge är inte anmälningspliktigt. Rördragning inom en lägenhet för anslutning till befintlig stam är normalt inte anmälningspliktigt.
Avsevärd ändrad planlösning. Detta handlar inte om att ändra planlösning i en befintlig lägenhet utan om att exempelvis slå ihop två lägenheter till en eller att ta ett annat utrymme i anspråk.
Ändringar i fastigheter med ett särskilt bevarande värde. Generellt vid flytt av kök eller badrum är det viktigt att tänka på att du som byggherre alltid ansvarar för att samtliga tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen uppfylls oavsett om en åtgärd är anmälningspliktig eller inte. Tänk också på att det är ditt ansvar att du ska få en fungerande ventilation. Använder du exempelvis badrumskanalen som kombinerad imkanal för kök och frånluftskanal för badrummet kan det sammanlagda måttet bli för litet. Är detta den lösning du har tänkt dig bör du kontakta en ventilationsexpert för att utreda att det är möjligt.