Bygglov och bygganmälan

Något man alltid måste fundera igenom innan man påbörjar en renovering är om det är något moment som kommer att kräva bygglov eller en så kallad bygganmälan.
Bygglov behöver man sällan när man renoverar sin lägenhet eller sitt hus. Bygglov behöver man oftast om man vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Vid renoveringsarbeten kan det dock vara så att man behöver göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd, en så kallad bygganmälan.
Det som typiskt kan vara aktuellt vid en renovering, och som är anmälningspliktigt, är ingrepp i bärande konstruktioner eller om man ska göra en väsentlig förändring i byggnadens ventilations-, vatten- eller avloppssystem. Är man osäker på om en åtgärd är anmälningspliktig eller ej ska man alltid kontakta kommunens byggnadsnämnd innan man går vidare. Är man osäker på om den vägg man planerar att riva är bärande eller ej bör man alltid ta dit en konstruktör för att undersöka frågan.
Det är viktigt att veta att om en åtgärd som kräver anmälan uppförs utan att anmälan gjorts eller startbesked har getts är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa.
Tänk slutligen på att det kan ta tid att få bygglov eller en bygganmälan godkänd varför man bör påbörja detta så tidigt som möjligt. Detta är särkilt viktigt eftersom man inte får påbörja arbetet innan bygglov eller bygganmälan är godkänd och klar.