Besiktning

När en renovering är slutförd bör man göra en besiktning av det utförda arbetet så att man vet att allt är korrekt gjort. En renovering är en stor investering och det finns en mängd myndighetskrav, bygg- och branschregler som man måste följa. Det är därför naturligt att man som privatperson, och sannolikt ej sakkunnig i dessa frågor, känner en viss oro för att allt verkligen har gått rätt till. För att vara trygg med att så verkligen är fallet bör man därför ta in en opartisk besiktningsman som hjälp vilket man har laglig rätt att göra. Besiktningsmannen utför en objektiv och opartisk granskning mellan dig och din entreprenör gällande de arbeten som entreprenören har utfört i förhållande till myndighetskrav, bygg- och branschregler. Syftet med besiktningen är att få en opartisk fackmässig kontroll av att byggentreprenören utfört sitt arbete på ett korrekt sätt och på det sätt ni kommit överens om.
Besiktningen är viktig eftersom den ger ett opartiskt underlag som kan vara mycket betydelsefull om något blir fel eller om det uppstår tvister mellan dig och entreprenören eller berörda försäkringsbolag. De fel som besiktningsman noterar vid besiktning har entreprenören både rätt och skyldighet att avhjälpa och avhjälpande ska ske snarast eller senast inom två månader.
Att anlita en besiktningsman kostar ett par tusen men tänk på att en renovering är ett dyrt projekt och att det är ert hem vi pratar om varför detta i sammanhanget är en ganska låg kostnad. Den som besiktigar ska ha byggteknisk kompetens för att kunna bedöma det utförda arbetet. Bedömningen ska ske enligt gällande branschregler. Tänk också på att undvika jäv – besiktningsmannen ska vara opartisk. Det är också viktigt att alla parter är närvarande under besiktningen för att minska risken för att oklarheter uppstår senare. Det är också väldigt viktigt att se till att man får ett skriftligt besiktningsprotokoll som är tydligt skrivet.
Det som är särskilt viktigt att besiktiga är allt som har med våtrum att göra. El- och ventilations-arbeten är också viktiga att besiktiga samt allt som har med vatten- och avlopp i kök och tvättstuga att göra. Det kan också vara aktuellt att ta in en besiktningsman under arbetets gång för att säkerställa att vissa kritiska moment blir utförda på ett godkänt sätt. Fördelen med att besiktiga vissa delar under arbetets gång är för att det är lättare att rätta till vissa fel i ett tidigt skede. För vissa kritiska moment är det också omöjligt att rätta till det efter slutfört arbete utan att riva ut allt igen. Detta gäller exempelvis tätskiktet i badrummet som ej går att besiktiga efter att klinker är lagt men det gäller också exempelvis godkänt fall i badrummet som förvisso går att besiktiga efter slutfört arbete men som däremot inte går att rätta till utan att riva ut allt och i princip börja om från början igen.
Gör man stora renoveringsprojekt, som kanske involverar flytt av kök eller badrum, kan det också vara aktuellt att ta in en besiktningsman under arbetets gång för att säkerställa att vatten- och avloppsrör dras om på ett godkänt sätt samt att ventilationskraven uppfylls med den tänkta lösningen.
Det viktigaste är dock att besiktiga den färdiga renoveringen innan slutbetalning sker. Hantverkare vill ofta ha delbetalningar under arbetets gång samt betalt för material de köper in. Detta är högst rimligt. Tänk dock på att hålla inne en tillräckligt stor andel av den totala betalningen till dess att renoveringen är godkänd. Detta är ditt påtryckningsmedel om hantverkaren ej skulle vilja rätta till felet. Du har full rätt enligt konsumenttjänstlagen att hålla inne med en skälig andel av betalningen. Vad som är en skälig andel är ej tydligt definierat men som riktmärke bör du hålla inne med en andel av betalningen som motsvarar vad det skulle kosta att slutföra arbetet om din anlitade hantverkare så ej gör. Har du betalat hela arbetet och sen säger att det ej är godkänt är risken att hantverkaren ej tycker sig ha skäl att rätta till det och du får då betydligt mindre ”hävstång” i din argumentation än om du håller inne med betalningen.